بیلبورد ولیعصر

موقعیتسازه در ضلع شمالی میدان ولیعصر قرار دارد